ozviyat  sharayet  faq

استفاده از موسيقي براي پرورش بنفشه آفریقایی

 

 آزمايشات روانشناسي و علمي اثبات کرده اند که موسيقي اثر مشخصي روي رشد گياهان دارد. گياهان پاسخ مناسبي به موسيقي کلاسیک مي دهند ولی در مقابل موسيقي راک کوچک مي شوند . موسيقي تند راک عملا مي تواند آن ها را زود از بين ببرد .

 

1

 

اما گزارش های اخير ادعا مي کنند که گياهان بهترين پاسخ را به سيتار هندي نشان مي دهند . می توان از يک راديو در نزدیک محل بنفشه های آفریقایی خود استفاده کرد. 

 

feature image home2

 

موسيقي روحيه انسان را بهتر مي کند و احتمالا همین تاثير را روي بنفشه ها دارد . شما مي توانيد از نوار يا ضبط هم استفاده کنيد. انتخاب باشماست. در برخی کشور ها نوعی موسيقي تحت عنوان موسيقي براي رشد گياهان وجود دارد .

 

3 1